تلفنهای تماس

آدرس:

      کارگاه : مازندران،عباس آباد، خیابان شهدا، بعد از ایران خودرو، نبش خیابان گلها، ساختمان بامبوجار، واحد 1

     دفتر فروشگاه اینترنتی: مازندران،عباس آباد، خیابان شهدا، بعد از ایران خودرو، نبش خیابان گلها، ساختمان بامبوجار، واحد 2

تلفن کارگاه : 01154623160

واحد فروش :09106706236

واحد پشتی بانی :09357600170

مدیریت :09120805446